รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 (ประเภทคัดเลือกทั่วไป)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

sar icon